Historia Marka

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy PRO-Intra, dostępny pod adresem internetowym prointra.pl prowadzony jest przez Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna z siedzibą w Bartoszycach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla OLSZTYNA Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450751o kapitale zakładowym 30.000 zł, NIP 7432025068, REGON 281471546.

§ 2

Definicje

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 2. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa, w tym produkt cyfrowy (dostęp do pliku) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 3. Usługa - sesja on-line, lub inna zamieszczona w serwisie.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym prointra.pl
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 13. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 14. Sprzedawca - Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna z siedzibą w Bartoszycach przy ul. A. Wajdy 10/37, kod pocztowy 11-200 NIP 7432025068, REGON 281471546.
 15. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 1140 2004 0000 3802 7465 2639
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602 595 244
 4. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Adres Sprzedawcy: 11-200 Bartoszyce, ul. Wajdy 10/37

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. zainstalowany program FlashPlayer.
 2. włączona obsługa plików cookies,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 4. w przypadku sesji on-line niezbędne oprogramowanie, np. komunikator Skype.
 5. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu dokonania zakupu nie ma potrzeby zakładania konta. Strona korzysta z tzw. wirtualnego koszyka.
 2. Możliwe jest jednak założenie konta, w celu dostępu do wybranych artykułów, które jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Kliknięcie w Menu przycisku SKLEP, a następnie wybranie produktu.
 2. Wybrać ilość zakupionych produktów będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Kliknąć przycisk “Kontynuuj zakupy” lub przycisk “Kup teraz”,
 5. Opcja „Kontynuuj zakupy” umożliwi zakup dostępu do kolejnego filmu.
 6. Podać dane wymagające do złożenia zamówienia, w tym
 • Imię, Nazwisko, Miasto, Kod, Kraj, Ulica, nr domu, nr lokalu, adres mail i telefon
 • zaznaczyć, czy Klient chce otrzymać fakturę,
 • zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia z fakturą, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie i
 5. Wybrać przycisk „Zapłać z przelewy24”

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. W związku z tym, że sklep oferuje usługi oraz dostęp do filmu / film otrzymany drogą elektroniczną, Sklep nie umożliwia żadnych form dostawy, poza formą elektroniczną , przez co należy rozumieć:
 • produkt cyfrowy dostępny do obejrzenia pod otrzymanym przez Kupującego linkiem lub otrzymany za pomocą poczty elektronicznej, 
 • sesję / konsultację za pomocą komunikatora. 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

       - Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

       - Płatności elektroniczne

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Usługa konsultacji / sesji on-line zostanie ona wykonana w ustalonym przez strony terminie.
 5. Produkt cyfrowy zostanie udostępniony lub przesłany za pomocą e-mal lub udostępniony w terminie:
 • 24 godzin od złożenia oraz opłacenia zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. Usługa konsultacji / sesji on-line zostanie wykonana w ustalonym przez strony terminie
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży usługi sesji / konsultacji on-line wyłącznie w sytuacji, kiedy odstąpienie nastąpi w okresie do 48 godzin od terminu umówionej sesji / konsultacji. 
 2. Konsumentowi po wysłaniu filmu / dostępu do filmu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w związku z tym, że umowa dotyczy produktu elektronicznego (dostępu do filmu szkoleniowego).
 3. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są:

 • produkty cyfrowe (dostęp do zakupionego filmu),
 • usługa konsultacji on-line odbyta w ustalonym przez strony terminie.

2. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi:

 • dostęp do zamówionego produktu cyfrowego (filmu),
 • dostęp do usługi związanej z konsultacją / terapią on-line.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w wyłącznie w sprawach związanych z dostawą usługi (dostępem do zamówionego filmu) oraz transakcji płatniczych i obsługi SMSów dotyczących Dostępu do Usług.
4. Przez dostęp do usług należy rozumieć:

 • dostęp do zakupionego filmu pod adresem linka / produkt cyfrowy otrzymany za pomocą poczty elektronicznej,
 • odbytą w umówionym terminie sesję / konsultację on-line.

5. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
6. W przypadku reklamacji w zakresie transakcji płatniczych i obsługi SMSów Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
7. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
 • w przypadku dostępu do filmu jego tytuł
 • w przypadku usługi terapii / konsultacji on-line zakres usługi, termin umówionej wizyty,
 • przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
9. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
10. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
11. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
13. W przypadku braku dostępu do filmu zakupionego u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie prointra.pl oraz dowolnosci.prointra.pl będących własnością firmy Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra, będącej częścią firmy przedsiębiorstwa pod nazwą Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka jawna, z siedzibą w Bartoszycach, ul. Andrzeja Wajdy 10/37.

2. Serwis internetowy prointra.pl oraz dowolnosci.prointra.pl (dalej zwany „Serwisem”), z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych (np. komputer, smartphone) osób korzystających z Serwisu, w celu:
- administrowania serwisem,
- poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika,
- utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych,
- dostępu do treści serwisu, w tym dostępnych artykułów wyłącznie dla zarejestrowanych, będących Klientami Gabinetu.

3. Proces rejestracji w Serwisie dotyczy:

- Klientów Gabinetu Terapii Uzależnień PRO-Intra, którzy korzystają z oferty psychoterapii oraz / lub psychoedukacji zarówno w formie sejsi osobistych, za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype), jak i dostępu do oferowanych przez Alergo-Terapia materiałów.

- Klientów Alergo-Terapia B. Mordasewicz- Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna. 

4. Wyrażając zgodę, umożliwisz Gabinetowi Terapii Uzależnień PRO-Intra z siedzibą w Bartoszycach, ul. Andrzeja Wajdy 10/37, administratorowi Serwisu instalację plików cookies w Twoim urządzeniu w celu stałego dostosowywania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zgodę tę zawsze możesz cofnąć.

5. Aby skorzystać z tego prawa użyj odpowiednej opcji. Kliknij: 

Odnowienie zgody

- Potwierdzenie zgody 

- Wniosek dotyczący Twoich danych (sprawdzenie, lub usunięcie danych) w serwisie

6. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proponujemy abyś zapoznał się z informacjami zawartymi w naszej Polityce prywatności określającymi jakie prawa Ci przysługują, w związku z pozyskaniem przez nas Twoich danych w plikach „cookies”.

7. Strona internetowa przetwarza gromadzi i przetwarza wyłącznie dane związane z dostępem do serwisu, tj. login (wybrany przez Użytkownika, który określasz dobrowolnie i nie musi być nazwiskiem), hasło, e-mail, datę rejestracji. Dane pozwalają na dostęp do materiałów dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, wraz z wysłaniem przez nich wiadomości.

8. Podstawą prawną gromadzenia danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony  www.prointra.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UżytkownikaW ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 2. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

opinia 1Michał

Bardzo dobrze mi się z Darkiem współpracowało od pierwszej sesji indywidualnej. Na pierwszej sesji byłem zaskoczony bo wiedział dużo więcej o mnie, niż ja o sobie. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu w bardzo młodym wieku. Postanowiłem z tego wybrnąć i dzięki Darka mobilizacji i wierze w moja pracę nad sobą jestem wciąż teraz trzeźwym i wolnym człowiekiem. Mogę nawet powiedzieć że dzięki Darka pomocy zawdzięczam mu nowe życie.

Z perspektywy czasu jak na to wszystko patrzę. jaka nieraz burzliwa była nasza relacja i moja niechęć do dalszej terapii i pracy nad sobą Darek zawsze potrafił wyciągnąć do mnie pomocną dłoń. Wiedział w którym momencie ofiarować swoją pomoc i za to mu dziękuję. 

Aneopinia 1ta 

Darek jest bardzo dobrym, ale wymagającym i budzącym myślenie terapeutą. Przekazywana przez Darka wiedza trafiała do mnie.

Często przytaczał cytaty mądrych ludzi. Kiedyś powiedział: „dbasz o swój wizerunek”. Na początku byłam oburzona ale z biegiem czasu zrozumiałam, że tak właśnie jest.

Po kilku miesiącach byłam i nadal jestem Darkowi wdzięczna. Kiedy prawda boli, to znaczy że działa. U mnie tak się stało. Zrozumiałam, że aby mieć trzeźwy umysł muszę zrobić „porządki” w swojej głowie i swoim wnętrzu. Nigdy tego nie zapomnę bo to zmieniło moje życie.

Otrzymałam wiedzę na temat mojej choroby alkoholowej, ale też bardzo cenną wiedzę i emocjach. Przed terapią żyłam w chaosie. Dziś (co od wielu lat nie miałam) czuję spokój. Nareszcie żyję w zgodzie ze sobą czyli myślę, mówię i czuję to samo.

Chylę czoło przed takimi terapeutami jak Darek.

Mopinia 1agda

Terapia indywidualna pozwoliła mi zajrzeć w siebie, swoje potrzeby, to co mnie boli. I praca nad sobą pozwoliła mi myśleć i patrzeć obiektywnie na siebie. Praca z Darkiem była swobodna, pozwalała czuć, że mam wybór, a jednocześnie ,,zmuszała" do myślenia pokazując, że to ja decyduję. Darek pokazywał mi też, jakie mogą być konsekwencje moich decyzji.

Darek jako terapeuta jasno przedstawił mi, na czym polega uzależnienie. Pomógł zrozumieć mechanizmy choroby jak i sobie radzić, żeby ich unikać. Przedstawił chorobę od strony ,,książkowej" jak i od strony emocjonalnej, uczuciowej. Jak sobie radzić z tym, abym nie gromadziła w sobie  emocji nie wyrażonych. Jasno i przejrzyście przedstawił mi obraz samej siebie, pokierował mnie tak, że zmieniając myślenie. Po prostu „trzeźwieję”, a nie tylko „nie piję”.

Praca z Darkiem owocuje także po zakończeniu terapii, kiedy staję w sytuacjach realnych, gdzie właśnie muszę podejmować decyzje i wtedy zdaję sobie sprawę że jego wskazówki są jak z ,,nieba" np. nie piję bo nie chcę, wiec po co mam przebywać z osobami które piją? Po co kopać się z koniem?

Tomek opinia 1

DPraca z Darkiem dała mi bardzo do myślenia. Pamiętam jak otworzyłem się, lecz on dażył temat i przedstawił go w innych kolorach. Pokazałeś jak bardzo się mylę. Na terapii z Darkiem dowiedziałem się, jak bardzo jestem uzależniony od alkoholu. To dzięki pracy Darka nade mną dzisiaj kończę 6 krok i to on jest ojcem mojej trzeźwości.
Dziękuję Darkowi za pracę, siłę.
Darek ma jeszcze jedną cechę: nie odpuszcza, bo takie jest Jego powołanie: pomóc alkoholikowi. I jest w tym naprawdę dobry!

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information