Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy PRO-Intra, dostępny pod adresem internetowym prointra.pl prowadzony jest przez Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna z siedzibą w Bartoszycach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla OLSZTYNA Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450751o kapitale zakładowym 30.000 zł, NIP 7432025068, REGON 281471546.

§ 2

Definicje

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 2. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa, w tym produkt cyfrowy (dostęp do pliku) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 3. Usługa - sesja on-line, lub inna zamieszczona w serwisie.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym prointra.pl
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 13. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 14. Sprzedawca - Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna z siedzibą w Bartoszycach przy ul. A. Wajdy 10/37, kod pocztowy 11-200 NIP 7432025068, REGON 281471546.
 15. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 1140 2004 0000 3802 7465 2639
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602 595 244
 4. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Adres Sprzedawcy: 11-200 Bartoszyce, ul. Wajdy 10/37

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. zainstalowany program FlashPlayer.
 2. włączona obsługa plików cookies,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 4. w przypadku sesji on-line niezbędne oprogramowanie, np. komunikator Skype.
 5. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu dokonania zakupu nie ma potrzeby zakładania konta. Strona korzysta z tzw. wirtualnego koszyka.
 2. Możliwe jest jednak założenie konta, w celu dostępu do wybranych artykułów, które jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Kliknięcie w Menu przycisku SKLEP, a następnie wybranie produktu.
 2. Wybrać ilość zakupionych produktów będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Kliknąć przycisk “Kontynuuj zakupy” lub przycisk “Kup teraz”,
 5. Opcja „Kontynuuj zakupy” umożliwi zakup dostępu do kolejnego filmu.
 6. Podać dane wymagające do złożenia zamówienia, w tym
 • Imię, Nazwisko, Miasto, Kod, Kraj, Ulica, nr domu, nr lokalu, adres mail i telefon
 • zaznaczyć, czy Klient chce otrzymać fakturę,
 • zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia z fakturą, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie i
 5. Wybrać przycisk „Zapłać z przelewy24”

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. W związku z tym, że sklep oferuje usługi oraz dostęp do filmu / film otrzymany drogą elektroniczną, Sklep nie umożliwia żadnych form dostawy, poza formą elektroniczną , przez co należy rozumieć:
 • produkt cyfrowy dostępny do obejrzenia pod otrzymanym przez Kupującego linkiem lub otrzymany za pomocą poczty elektronicznej, 
 • sesję / konsultację za pomocą komunikatora. 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

       - Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

       - Płatności elektroniczne

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Usługa konsultacji / sesji on-line zostanie ona wykonana w ustalonym przez strony terminie.
 5. Produkt cyfrowy zostanie udostępniony lub przesłany za pomocą e-mal lub udostępniony w terminie:
 • 24 godzin od złożenia oraz opłacenia zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. Usługa konsultacji / sesji on-line zostanie wykonana w ustalonym przez strony terminie
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży usługi sesji / konsultacji on-line wyłącznie w sytuacji, kiedy odstąpienie nastąpi w okresie do 48 godzin od terminu umówionej sesji / konsultacji. 
 2. Konsumentowi po wysłaniu filmu / dostępu do filmu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w związku z tym, że umowa dotyczy produktu elektronicznego (dostępu do filmu szkoleniowego).
 3. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są:

 • produkty cyfrowe (dostęp do zakupionego filmu),
 • usługa konsultacji on-line odbyta w ustalonym przez strony terminie.

2. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi:

 • dostęp do zamówionego produktu cyfrowego (filmu),
 • dostęp do usługi związanej z konsultacją / terapią on-line.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w wyłącznie w sprawach związanych z dostawą usługi (dostępem do zamówionego filmu) oraz transakcji płatniczych i obsługi SMSów dotyczących Dostępu do Usług.
4. Przez dostęp do usług należy rozumieć:

 • dostęp do zakupionego filmu pod adresem linka / produkt cyfrowy otrzymany za pomocą poczty elektronicznej,
 • odbytą w umówionym terminie sesję / konsultację on-line.

5. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
6. W przypadku reklamacji w zakresie transakcji płatniczych i obsługi SMSów Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
7. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
 • w przypadku dostępu do filmu jego tytuł
 • w przypadku usługi terapii / konsultacji on-line zakres usługi, termin umówionej wizyty,
 • przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
9. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
10. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
11. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
13. W przypadku braku dostępu do filmu zakupionego u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information